Persoonsgegevens

Via deze tool worden privacy-gevoelige gegevens verzameld. Lees daarom deze belangrijke informatie:

Ongetwijfeld wil je de privacy van elke gebruiker van deze tool garanderen. Je doet dit best met inachtneming van alle wettelijke en andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De verzamelde gegevens (namen, e-mailadres en tewerkstellende organisatie) kunnen nooit bekendgemaakt worden, noch aan derden doorgeven, behalve indien men daartoe verplicht wordt door een gemachtigde overheidsinstantie of wanneer dit essentieel blijkt tengevolge een noodzakelijke stap in de reguliere opvolging van de bruikleenovereenkomst in het kader waarvan middels deze tool een conditierapportage wordt opgemaakt. De verzamelde informatie kan enkel gebruikt worden in verband met de logischerwijze uit deze bruikleenovereenkomst voortvloeiende acties.

De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt en gearchiveerd in interne databanken van de bruikleengevende organisatie, zolang noodzakelijk is, en enkel ten behoeve een correcte bruikleenpraktijk of daaruit voortvloeiende acties. De gegevens kunnen geenszins gebruikt worden voor directe marketing.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt elke gebruiker van deze tool op eenvoudig verzoek over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van hun persoonsgegevens.

Deze tool verzamelt maximaal 2 weken anonieme of geaggregeerde persoonsgegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de gebruiker gebruikt, … ten behoeve van de goede werking van de tool. Na verloop van deze termijn worden deze gegevens automatisch gewist.

Voor meer informatie of voor klachten over de behandeling van de persoonsgegevens kan men terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.